Ochrana osobních údajů

Obecná informace o ochraně osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je:

Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova 9
570 01 Litomyšl

: 71191283
tel: 461 615 287
email: info@​rml.​cz
datová schránka: hbuk7hg

2. Muzeum nemá pověřence pro ochranu osobních údajů (nevztahuje se na něj tato povinnost).

3. Zpracování osobních údajů se v muzeu děje z důvodů splnění právní povinnosti nebo je nezbytné pro jeho činnost. Osobní údaje jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím pouze v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

4. Při zpracování osobních údajů u muzea nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

6. Pokud jsou u muzea zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u muzea jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste muzeu poskytl/​a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Košík