Návštěvní řád

Článek 1

Návštěvní doba

1. Objekt je přístupný prohlídkám poslední víkend v březnu a v době od 1. dubna do 31. října. Poslední víkend v březnu a v měsících duben a říjen je otevřeno v sobotu a v neděli od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V měsících květnu až září je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat předem. Cena je 10 x základní vstupné pro skupiny do 10 osob. Nad 10 osob je každá další osoba za cenu základního vstupného; vždy bez nároku na zlevněné vstupné či vstupné zdarma.

2. Poslední prohlídku je možno uskutečnit od 16.30 hod.

Článek 2

Vstupné

1. Za prohlídku celého objektu se platí předem vstupné. Jeho výše je uvedena na webu muzea.

2. V případě kulturních akcí (koncerty, Muzejní noc apod.), reklamních a marketingových akcí (pořádaných muzeem či jinými organizacemi) či v jiných specifických případech může být vstupné určeno speciálně pro tuto akci.

3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit ke kontrole. 

4. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

Článek 3

Prohlídka

1. Hromadným výpravám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě se správou RML. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou u pokladny objektu, ztrácí právo na přednostní prohlídku objektu.

2. Děti do věku 10 let mají do objektu přístup jenom v doprovodu dospělých.

3. Návštěvníci jsou povinni řídit se při prohlídce pokyny průvodce.

4. Návštěvníci nesmí vstupovat do expozice a výstav s deštníky, zavazadly, kabelami, aktovkami apod.

5. Odpovědnost RML za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Článek 4

Ochrana kulturních památek a vybavení a bezpečnost sbírek

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinnosti je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Osobám opilým je přístup do objektu zakázán.

3. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném a nevhodném oděvu.

4. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky a jiný majetek v areálu objektu, a to zejména:

  • Dotýkat se stěn, vystavených předmětů, vypínačů (např. osvětlení) a projektorů
  • Psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo jinak je poškozovat
  • Rušit hlukem (hudbou, zpěvem, hlasitými projevy a podobnou činností) 
  • Jíst a pít v interiéru mimo vyhrazené prostory, vstupovat do něho se zmrzlinou, nápoji apod.
  • Kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém objektu.
  • Vodit sebou do objektu nebo nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata.
  • Jinak narušovat klid a pořádek.

5. V interiérech objektu, případně v dalších označených prostorách, je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zakázáno. Pro vědecké, dokumentační, propagační, popřípadě jiné účely může povolit na základě písemné žádosti výjimku vedení RML

6. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník objektu podle obecně závazných předpisů.

Článek 5

Závěrečné ustanovení

1. Provozovatelem Portmonea – Musea Josefa Váchala je Regionální muzeum v Litomyšli (RML), Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, IČO 71191283, tel: 461 615 287, email: info@​rml.​cz, www​.rml​.cz.

2. Přání a pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu do Knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se na ředitelství provozovatele dle bodu 1.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 14. března 2017.

Košík