Ladislav Horáček (1947–2015)

Ladislav Horáček changed jobs several times after his studies. In 1980 he became editor of the Středočeské nakladatelství (Central Bohemian Publishing House), which was formative for his career. After the 1989 revolution, he founded Paseka, the first privately run publishing house in the then Czechoslovakia. He himself said that this was prompted by his wanting to publish Josef Váchal’s Bloody Novel, at his own expense. 

The Paseka publishing house has been instrumental in spreading awareness about Josef Váchal. Horáček published a number of books about the artist’s life and work, as well as reprints of Váchal’s books, including his largest authorial book, Šumava the Dying and Romantic’ reprinted full-scale in large format, a book measuring 4864 cm. 

When Ladislav Horáček found out that the Portmoneum was not just another of Váchal’s confabulations in his Bloody Novel, he considered it his moral duty to save it for posterity. In 1991 he bought the house from the National Gallery and had it repaired at his own expense. 

Litomyšl owes a debt to Ladislav Horáček not only for saving and opening the Portmoneum – Josef Váchal Museum to the public in 1993, but also for having the first street in the world named after Josef Váchal, for founding an art restoration school, and for establishing a light-hearted festival, dubbed the Spa of the Spirit’.

Ladislav Horáček died in 2015 and the Pardubice Region local government bought the Portmoneum from his daughters.

Pamětní deska Ladislava Horáčka

S iniciativou na umístění pamětní desky Ladislava Horáčka na Portmoneum přišli jeho pražští přátelé. Chtěli jej tímto připomenout jako zakladatele nakladatelství Paseka, zachránce Portmonea a hlavně jako člověka, který se zasloužil o popularizaci Váchalova díla.
Z finančních darů soukromých osob z Prahy i Litomyšle a s přispěním města Litomyšle a Pardubického kraje, který je vlastníkem Portmonea, vzniklo velmi osobité dílo. Deska byla slavnostně odhalena dne 4. září 2021.

Filmový dokument z odhalování desky

Deska má podobu otevřené knihy s parafrází citátu a dřevorytu z Krvavého románu, na němž Váchala hypnotizuje lékař protialkoholní léčebny doktor Řimsa. Na desce doktora nahradil Ladislav Horáček, který jakožto obdivovatel Váchalova Krváku pojmenoval své nakladatelství po jedné z Váchalových personifikací – tiskaři a nakladateli Josefu Pasekovi.
Autorem pamětní desky je akademický sochař Petr Císařovský. Na jejím pojetí a znění textů se také podíleli Horáčkovi staří přátelé z Protialkoholní společnosti doktora Řimsy. Stencilové písmo navrhl Karel Haloun, mikrofrézování provedla firma Jasprotech s.r.o. (Jiří Jašečka). Objednavatelem bylo Regionální muzeum v Litomyšli. Deska o rozměru 7254,4 cm je vyrobena z vrstvených nerezových plechů.

Ladislav Horáček po studiích vystřídal několik zaměstnání. Roku 1980 se stal redaktorem Středočeského nakladatelství. Po revoluci v roce 1989 založil Paseku, první soukromé nakladatelství v Československu. Sám říkal, že ho k tomu vedla potřeba vydat Krvavý román Josefa Váchala vlastním nákladem.

Nakladatelství Paseka se zasloužilo o rozšíření povědomí o Josefu Váchalovi. Horáček vydal celou řadu knih o umělcově osobě a tvorbě, ale také reprintů Váchalových knih, včetně jeho největší autorské knihy Šumava umírající a romantická v poměru 1:1, tedy knihy o rozměrech 4864 cm.

Když Ladislav Horáček zjistil, že Portmoneum není jen jednou z dalších Váchalových mystifikací v Krvavém románu, považoval za svou morální povinnost dům zachránit. V roce 1991 jej koupil od Národní galerie a opravil na vlastní náklady.

Litomyšl vděčí Ladislavu Horáčkovi nejen za záchranu a otevření Portmonea – Musea Josefa Váchala v roce 1993, ale také za pojmenování první ulice na světě po Josefu Váchalovi, za založení restaurátorské školy a recesistického festivalu Lázní ducha.

Ladislav Horáček zemřel v roce 2015 a od jeho dcer koupil Portmoneum Pardubický kraj.

Cart